Tam Đàn: lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở

Ngày 22/2/2022, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở.

Dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở gồm 7 chương, 59 điều với các nội dung cơ bản thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; trong cơ quan, đơn vị; doanh nghiệp; quy định trách nhiệm của thanh tra Nhân dân; trách nhiệm bảo đảm và thực hiện quản lý Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở,...

image001 copy copy copy

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, một số đại biểu cho rằng: Dự thảo Luật xây dựng cơ sở pháp lý và cơ chế để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ đã được Hiến pháp năm 2013 quy định; Đồng thời giải quyết những hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường,thị trấn, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Đáng lưu ý, dự thảo lần này có 6 điểm mới, trong đó: Quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ công dân, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong quy chế dân chủ cơ sở; bổ sung và đa dạng hóa hình thức công khai thông tin; quy định quyền Nhân dân được đề xuất nội dung đưa ra để Nhân dân bàn và quyết định; Nghị quyết của cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố; trách nhiệm giải trình của cơ quan cấp xã trong quá trình ban hành quy định hành chính bất lợi cho công dân và liên quan tới lợi ích của cộng đồng; quy định rõ trách nhiệm thực hiện dân chủ cơ sở... Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thể hiện ở việc tạo điều kiện để đoàn viên, hội viên và Nhân dân phát huy quyền làm chủ, nâng cao năng lực làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

01s ố ý kiến tại hội nghị cũng đã đề nghị bổ sung số lượng đại diện cử tri ký vào Nghị quyết của cộng đồng dân cư, tại điểm e, khoản 2, Điều 17 của dự thảo Luật. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tam Đàn đã ghi nhận những ý kiến góp ý của các đại biểu và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến gửi về Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện.

Tam Đàn

Tin mới

Các tin khác