Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ

Thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã cụ thể hóa bằng các quy định, quy chế, hướng dẫn và tổ chức thực hiệnvề tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC). Qua đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; năng lực, trách nhiệm của đội ngũ CB,CC,VC trong thực thi công vụ được nâng lên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng, xây dựng nông thôn mới, củng cố hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ngày càng vững mạnh, củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ý thức, trách nhiệm chưa cao, đạo đức công vụ chưa tốt, chưa thực sự là công bộc của dân; vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính như đi muộn, về sớm, giải quyết việc riêng trong giờ hành chính; làm việc hình thức, đối phó, né tránh trách nhiệm; giao tiếp, ứng xử thiếu chuẩn mực; ý thức phục vụ chưa cao; chất lượng, hiệu quả công việc còn thấp; đặc biệt, một bộ phận CB,CC,VC từ huyện đến cơ sở có biểu hiện xa dân, thiếu kinh nghiệm thực tiễn.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại, hạn chế nêu trên do công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức thực hiện các quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của một số cấp ủy, chính quyền chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt;công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra công vụ chưa thường xuyên phát hiện, uốn nắn và kịp thời xử lý các hành vi sai phạm; công tác đánh giá, phân loại, biểu dương, khen thưởng có lúc, có nơi chưa thực sự khách quan. Để khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên và đề ra những giải pháp căng cơ trong thực thi công vụ thời gian đến đối với cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Ninh vừa ban hành Chị thị số 27-CT/HU về "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong làm việc, nâng cao trách nhiệm cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ".

Theo Chỉ thị, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội, các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, đánh giá toàn diện, sâu sắc công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý, điều hành của chính quyền, tổ chức, cơ quan, đơn vị trong thời gian qua; chỉ rõ tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục. Các cấp ủy đảng phải thực hiện đúng theo phương thức lãnh đạo toàn diện, sâu sát. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao ý thức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, nổi cộm, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm, bức xúc.

image001 copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy copy

Các cấp ủy đảng phải tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Ảnh: K.T

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu gương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, trông chờ ý kiến lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; phải nêu cao tính chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, trách nhiệm trong xử lý những vấn đề khó, vướng mắc thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, đơn vị. Hạn chế các cuộc họp không thật cần thiết, nâng cao chất lượng các cuộc họp, hội nghị; đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức điều hành hội nghị bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường tổ chức các cuộc họp trực tuyến, mở rộng thành phần dự họp để tiết kiệm thời gian, chi phí.

Từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện có hiệu quả nội dung cam kết của cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, hiệu quả, sâu sát cơ sở; thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; không sử dụng thời gian làm việc vào việc riêng; khi tiếp xúc, xử lý công việc cho người dân, doanh nghiệp lấy mục tiêu phục vụ là chính. Nghiêm cấm các hành vi: nhũng nhiễu, hách dịch, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ; tham gia các tệ nạn xã hội...

image003 copy copy

Đổi mới phong cách làm việc, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải sâu sát cơ sở. Ảnh: K.T

Tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đều phải xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong từng tháng, quý, năm. Trên cơ sở đó, giao nội dung công việc chi tiết cho từng bộ phận, từng CB,CC,VC bằng văn bản (nêu rõ người chủ trì, người phối hợp, thời gian hoàn thành,...). Đồng thời, phân công bộ phận thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo định kỳ hằng tuần, hằng tháng cho tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị để đánh giá, nhận xét, kịp thời biểu dương những nhân tố tích cực và uốn nắn, chấn chỉnh các hạn chế, khuyết điểm (nếu có), chỉ đạo hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra. Kiên quyết thực hiện việc đánh giá mức độ "Không hoàn thành nhiệm vụ" trong năm đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao; trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có 2 năm liên tiếp bị đánh giá, xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ thì giải quyết thôi việc hoặc miễn nhiệm chức vụ theo quy định; trường hợp nặng hơn có thể bị xem xét, xử lý kỷ luật theo quy định.

Thực hiện nghiêm túc, căn cơ, chuẩn xác hơn nữa việc đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và CB,CC,VC theo đúng thực chất trên cơ sở khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc đã hoàn thành, khắc phục tình trạng nể nang, ngại va chạm.Xử lý đúng quy định, điều chuyển vị trí công tác đối với những CB,CC,VC có dư luận xấu hoặc gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức, đặc biệt là các trường hợp tái phạm, có tính chất nghiêm trọng. Kiên quyết thực hiện tinh giản số CB,CC,VC năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, kiên quyết xử lý những tổ chức, cá nhân có khuyết điểm. Khuyến khích, bảo vệ cán bộ có nhiều sáng kiến, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung theo tinh thần Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị.

Song Hào

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người