Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới

Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác gia đình trong tình hình mới.

Theo đó, Kế hoạch xác định 04 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Tập trung, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác gia đình; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về gia đình; Tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về gia đình và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về công tác gia đình.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp thực hiện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh theo Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư; góp phần phát triển văn hóa và con người Việt Nam nói chung, con người Quảng Nam nói riêng; tạo nền tảng để xây dựng xã hội hạnh phúc và động lực cho sự phát triển bền vững đất nước.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW phải kịp thời sâu rộng, thường xuyên, hiệu quả, sát với đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ của từng ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; chú trọng công tác phối hợp trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW.

Đính kèm nội dung Kế hoạch: 76-KH-TU KH quán triệt công tác gia đình thời kỳ mới của Tỉnh ủy.pdf

BBT

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người