Đảng bộ huyện Phú Ninh- sau một năm nhìn lại

Năm 2021 khép lại với những dấu ấn khó quên. Một năm đầy biến động, thách thức do tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng đánh dấu sự nỗ lực, cố gắng đổi thay, vươn lên về thế và lực mới của huyện. Những chỉ tiêu đạt và vượt trên tất cả các lĩnh vực là minh chứng thể hiện tâm huyết, quyết tâm lớn, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân huyện Phú Ninh trong quá trình xây dựng huyện nông thôn mới phát triển toàn diện.

Những con số ấn tượng

Liên tiếp trong 02 năm, đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả các mặt đời sống kinh tế- xã hội; song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, sự điều hành tích cực của UBND, sự giám sát có hiệu quả của HĐND huyện, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, các địa phương trên toàn huyện; nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của huyện đã hoàn thành theo Nghị quyết năm 2021.

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 40B qua địa bàn xã Tam Thái, Tam Dân. Tổ chức nhiều cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với Nhân dân và các hộ dân liên quan đến đất rừng Tam Lộc, Tam Vinh, Khu phố chợ Chiên Đàn; hướng dư luận phát triển theo chiều hướng tích cực. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, không để dịch bệnh lan ra diện rộng; tích cực triển khai tiêm vắc-xin trong Nhân dân. Tập trung lãnh đạo tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp và bầu cử trưởng thôn, khối phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tốt. Việc định hướng thông tin tuyên truyền nhân các ngày lễ kỷ niệm, sự kiện chính trị quan trọng được tập trung chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, quán triệt chỉ thị, nghị quyết, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được tăng cường; trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XXII của tỉnh Quảng Nam, Đại hội XIII của Đảng và Chuyên đề toàn khóa về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc". Theo đó, trong năm, huyện Phú Ninh đã mở 16 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, với 2.217 học viên tham gia. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày càng đi vào chiều sâu. Ngoài duy trì có hiệu quả mô hình giúp đỡ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giúp thôn, khối phố trong xây dựng KDC NTM kiểu mẫu; năm 2011 đã phát động trên toàn huyện phong trào xây dựng, cải tạo cảnh quan sáng- xanh- sạch- đẹp. Sau gần 01 năm triển khai thực hiện mô hình, nhiều trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học được đầu tư cải tạo theo hướng xanh- sạch- đẹp; khuôn viên nhà sinh hoạt văn hóa, khu thể thao được cải tạo, trồng nhiều cây xanh hơn, các tuyến đường hoa được hình thành; phòng làm việc các phòng, ban ngành sắp xếp khoa học, sạch sẽ, một số phòng có bố trí cây xanh... đã góp phần làm cho diện mạo, cảnh quan môi trường cơ quan, đơn vị, địa phương sạch, đẹp hơn.

Công tác cán bộ được chú trọng. Kịp thời củng cố, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý ở một số phòng, ban và cán bộ chủ chốt ở một số xã, thị trấn. Kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu đề ra (68/65 đảng viên). Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đạt nhiều kết quả; ban hành Quy định phối hợp thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm tra phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên phục vụ công tác cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý; kịp thời sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của UBKT Huyện uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Công tác dân vận của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở có đổi mới với những cách làm phù hợp theo điều kiện thực tế cảu huyện, nhất là những nhiệm vụ liên quan đến đời sống Nhân dân.

Lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển thị trấn Phú Thịnh đạt được những kết quả; huyện đạt 08/09 tiêu chí huyện NTM, 09/10 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí xã NTM, 19 thôn đạt chuẩn KDC NTM kiểu mẫu. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá; công tác quy hoạch, đầu tư XDCB, tài nguyên-môi trường được tập trung thực hiện; hoạt động văn hóa-xã hội đạt kết quả tốt. Công tác chăm lo đời sống Nhân dân, giải quyết chính sách người có công cách mạng, an sinh xã hội thực hiện kịp thời. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm được quan tâm; công tác giảm nghèo thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chương trình mục tiêu về y tế, dân số, gia đình và trẻ em thực hiện đạt kế hoạch. Quốc phòng, an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Nhiệm vụ mới

Những kết quả nêu trên tạo nên khí thế mới để bước năm 2022, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trên địa bàn huyện đồng lòng, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, nâng chất lượng cuộc sống của người dân. Tuy nhiên, không tự mãn với kết quả đạt được, trên tinh thần thẳng thắn, trung thực, Đảng bộ huyện đã chỉ ra 9 tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực; trong đó, xác định rõ những tồn tại, hạn chế này đều bắt nguồn từ nguyên nhân chủ quan. Từ đó, Đảng bộ huyện đã đề ra phương hướng chung, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2022 sát với tình hình thực tiễn của địa bàn huyện.

Trong năm 2022, quyết tâm xây dựng huyện, xã nông thôn mới phát triển toàn diện, bền vững, theo hướng kiểu mẫu. Tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng định hướng, ưu tiên phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và dịch vụ. Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19, thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn huyện trong tình hình mới.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện các nhiệm vụ.

Từ phương hướng chung, Đảng bộ huyện đã đề ra 18 nhóm chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả các lĩnh vực:xây dựng nông thôn mới, phát triển đô thị; phát triển kinh tế; quy hoạch, đầu tư XDCB, tài nguyên- môi trường; văn hóa- xã hội; công tác nội chính, xây dựng chính quyền, Mặt trận- đoàn thể; công tác xây dựng Đảng. Mỗi nhóm nhiệm vụ đều có những chỉ tiêu và giải pháp riêng, được xuất phát từ thực trạng và kết quả đạt được của các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn huyện trong năm 2021. Với tư thế mới, quyết tâm mới, Đảng bộ huyện đã và đang sẵn sàng để bước vào năm 2022 với những thắng lợi mới.

Nguyễn Thị Thùy

Tin mới

Các tin khác