Sơ kết 02 năm thực hiện thí điểm mô hình xây dựng xã hội học tập

Ngày 23/9/2016, UBND huyện tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện thí điểm mô hình xây dựng xã hội học tập (XDXHHT). Đồng chí Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập chủ trì. Tham dự Hội nghị có đại diện Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị, Hội đoàn thể thuộc huyện; Đảng ủy, UBND, Trung tâm học tập cộng đồng và Hội Khuyến học các xã, thị trấn.

Thực hiện quyết định số 281/ QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án " Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020" (gọi tắt là đề án 281 của Chính Phủ) và các văn bản chỉ đạo liên quan,UBND huyện đã chọn xã Tam Phước, Tam An và thị trấn Phú Thịnh chỉ đạo triển khai mô hình điểm, mỗi đơn vị chọn 10 gia đình, 2 dòng họ và 2 cộng đồng. Đối với các xã, thị trấn còn lại chọn ít nhất 02 thôn, khối phố và 2 dòng họ, mỗi thôn khối phố chọn từ 3 đến 5 gia đình để thí điểm. Sau gần 2 năm thực hiện cho thấy việc xây dựng các mô hình học tập là cần thiết, phù hợp với việc xây dựng gia đình, tộc họ, thôn văn hóa nói riêng và xây dựng nông thôn mới nói chung. Đến nay toàn huyện có 13.088 gia đình đăng ký thực hiện "Gia đình học tập", về "Dòng họ học tập" có 94 dòng họ, về "Cộng đồng học tập" có 73 cộng đồng thôn.

Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện cũng gặp những khó khăn, vướng mắc như: nhận thức về vai trò của học tập suốt đời, XDXHHT của một bộ phận cấp ủy, chính quyền và người dân còn hạn chế; công tác tham mưu của một số Hội cơ sở chưa xuyên suốt, thiếu tập trung; một số địa phương chưa phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban chỉ đạo XDXHHT; việc lựa chọn đối tượng tham gia thí điểm chưa nhiều, chưa phản ánh sát với thực tế cơ sở. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận về những vấn đề liên quan đến việc triển khai và đề xuất, kiến nghị huyện, tỉnh nhiều nội dung để đề án thực hiện đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới.

Kết luận Hội nghị, Đồng chí Lê Văn Ninh – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng xã hội học tập đề nghị Hội Khuyến học huyện căn cứ Kế hoạch số 4079/KH-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai giai đoạn 2017 – 2020. Đồng thời, xây dựng kế hoạch mẫu và tổ chức hướng dẫn Hôi Khuyến học cơ sở về trình tự, thủ tục thực hiện với phương pháp kết hợp triển khai phát động đăng ký gia đình văn hóa, tộc họ văn hóa vào dịp kỷ niệm 86 năm ngày hội đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11/1930 - 18/11/2016). Đồng chí cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn khẩn trương củng cố Ban chỉ đạoXDXHHT, chủ động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí triển khai thực hiện trên địa bàn. Đề nghị UBMTTQVN huyện, các tổ chức Hội, đoàn thể có liên quan phối hợp Hội Khuyến học huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, hội viên, đoàn viên được học tập thường xuyên, học tập suốt đời; động viên các gia đình, dòng họ, cộng đồng thực hiện đạt các danh hiệu "Gia đình học tập" "Dòng họ học tập" "Cộng đồng học tập" và "Đơn vị học tập".

Cẩm Nhân

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người