Liên đoàn Lao động huyện thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đợt 1 năm 2022

Thực hiện chương trình công tác của Liên đoàn lao động (LĐLĐ) Phú Ninh và Ủy ban kiểm tra (UBKT) LĐLĐ huyện về việc kiểm tra, giám sát năm 2022; nhằm kịp thời hướng dẫn CĐCS chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, tổ chức các hoạt động chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; trong 02 ngày từ ngày 25, 26/4 LĐLĐ huyện đã tổ chức kiểm tra, giám sát 06 CĐCS trực thuộc (kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam 03 CĐCS, giám sát thực hiện Nghị định 04/CP 03 CĐCS). Qua kiểm tra, giám sát LĐLĐ huyện đã hướng dẫn, cung cấp các hồ sơ, biểu mẫu liên quan nhằm giúp CĐCS cơ sở thực hiện dễ dàng, đảm bảo các quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ; nắm bắt các đề xuất, kiến nghị của cơ sở, từ đó tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích cho CĐCS thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của CĐCS theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện NghÞ ®Þnh 04/CP cña Thñ tướng ChÝnh phñ; Thông tư 01/BNV"Về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập".

congdoan

Đ/c Võ Thị Thu Thủy- Chủ tịch LĐLĐ chủ trì buổi kiểm tra, giám sát

Hoạt động kiểm tra, giám sát là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của BCH LĐLĐ huyện, do đó luôn được LĐLĐ huyện quan tâm, chỉ đạo kịp thời, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh và là chỗ dựa tin cậy cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Thu Thủy

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người