Công tác Tuyên giáo trong tình hình mới - Đi trước mở đường, Đi cùng thực hiện, Đi sau tổng kết

Chịu sự tác động chung tình hình chung của thế giới, khu vực và trong nước; tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện phát triển theo chiều hướng vừa tích cực, vừa có những băn khoăn, lo lắng. Hơn lúc nào hết, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện cần đổi mới, linh hoạt, thực hiện đúng phương châm "Đi trước mở đường. Đi cùng thực hiện. Đi sau tổng kết", hướng dư luận phát triển theo chiều hướng tích cực; góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Những tác động chung

Trong quý I/2022, Đảng và Nhà nước ta đã có những chủ trương, chính sách tích cực trong công tác xây dựng Đảng, trong phát triển kinh tế-xã hội, đã tác động đến mọi mặt đời sống của xã hội; nhất là việc điều chỉnh chủ trương, chính sách vừa đảm bảo thích ứng linh hoạt với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tạo điều kiện để phục hồi, phát triển kinh tế đất nước. Tiếp đó, Đảng và Nhà nước ta quyết liệt hơn trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và xử lý nghiêm minh những trường hợp có hành vi vi phạm, không ngoại lệ bất cứ ai và không có vùng cấm; đã tác động tích cực đến tâm lý, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đối với địa bàn huyện, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tương đối ổn định, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ dần phục hồi. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến tăng cường các cuộc đối thoại với Nhân dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng. Từ đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ các tồn tại, vướng mắc ở nhiều địa phương trên các lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường...Công tác chăm lo đời sống cho Nhân dân được tập trung. Các khoản trợ cấp cho đối tượng xã hội, đối tượng người có công cách mạng được thực hiện kịp thời, đảm bảo.Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dần đi vào nề nếp, trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực. Điều đó được thể hiện ở hai khía cạnh: thứ nhất, nội dung và hình thức tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng được nâng lên; tinh thần, thái độ học tập nghiêm túc. Thứ hai, năng lực cụ thể hóa các văn bản của Đảng có bám với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương... Tất cả những vấn đề trên đã tác động tích cực đến tư tưởng, tâm lý của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện; góp phần tăng cường, củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước.

Tuy nhiên, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 gia tăng với những biến thể mới; sự tác động của mặt trái kinh tế thị trường; các thế lực thù địch, phản động tăng cường hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, bằng chiến lược "Diễn biến hòa bình", nhất là trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, thúc đẩy "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đặc biệt, cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine đã tác động đến toàn thế giới trên mọi mặt. Và Việt Nam chúng ta không tránh khỏi sự tác động của cuộc chiến này; nhất là nguồn cung nguyên, nhiên vật liệu dùng cho sản xuất của nước ta, vì cả Nga và Ukraine là 2 nhà cung cấp lớn những vật liệu quan trọng để sản xuất các nguyên phụ liệu cấu thành các thiết bị điện tử...

Cùng với tình hình chung, tại địa bàn huyện, số lượng người bị nhiễm bệnh F0 trong cộng đồng tăng nhanh. Giá cả các mặt hàng chăn nuôi, nhu yếu phẩm, xăng, dầu tăng; nhưng nguồn thu của Nhân dân không tăng, thậm chí bị giảm do tác động của dịch bệnh và thiên tai, nhất là đợt mưa lớn vừa qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên lĩnh vực nông nghiệp. Cùng với đó, những tồn tại liên quan đến đất rừng Tam Lộc, Tam Vinh chưa được giải quyết dứt điểm...

Tất cả những vấn đề nêu trên đã tác động đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo chiều hướng không có lợi. Hơn lúc nào hết, công tác tuyên giáo của Đảng bộ huyện cần đổi mới, linh hoạt. Tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy các giải pháp nhằm ổn định tình hình chính trị tư tưởng, hướng dư luận phát triển theo chiều hướng tích cực; góp phần phát triển kinh tế- xã hội của huyện.

Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục

Để thực hiện đúng phương châm "Đi trước mở đường. Đi cùng thực hiện. Đi sau tổng kết"; công tác Tuyên giáo của Đảng bộ huyện cần phải đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, nhạy bén trong mọi tình huống, mọi thời điểm. Nâng cao tính chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục; thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp.

Thứ nhất, kịp thời theo dõi, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, định hướng, dẫn dắt dư luận phát triển theo chiều hướng tích cực. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; về quan điểm, đường lối ngoại giao của Đảng, Nhà nước trước cuộc xung đột giữa Nga- Ukraine...

Thứ hai, tăng cường công tác định hướng tư tưởng cho các cơ quan tuyên truyền của huyện; thường xuyên đăng tải các bài viết chuyên đề về nhân vật, sự kiện của huyện Phú Ninh; các ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh và huyện, nhằm giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước, lý tưởng cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Khơi dậy ý chí, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Từ đó, chung tay xây dựng huyện Phú Ninh ngày càng phát triển.

Thứ ba, tăng cường tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục tuyên truyền về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Nâng cao năng lực cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các Kết luận, Quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và một số văn bản liên quan của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của mỗi địa phương, đơn vị.

Thứ tư, tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh- quốc phòng trong quý I/2022 của huyện, địa phương, đơn vị; phương hướng, nhiệm vụ trong quý II/2022. Tuyên truyền các hoạt động, kết quả công tác an sinh xã hội trong bối cảnh dịch Covid-19...

Thứ năm, tăng cường công tác phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Huyện ủy với các ngành khối khoa giáo của huyện, Báo cáo viên Huyện ủy, Cộng tác viên dư luận xã hội huyện. Từ đó, nâng chất lượng tham mưu cấp ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng của Đảng.

Nguyễn Thị Thùy

Thêm ý kiến


Security code
Làm mới

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người