Qúy II, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sánh huyện phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022

Nhằm đánh giá tình hình hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn huyện trong quý I và phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2022, sáng ngày 15/4/2022, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Ninh tổ chức phiên họp quý I năm 2022. Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT huyện Phú Ninh Nguyễn Thị Ngọc Vân chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện.

Quý I/2022, các thành viên Ban đại diện, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Ninh, UBND các xã, thị trấn, Hội đoàn thể nhận ủy thác đã tập trung triển khai nghiêm túc và hoàn thành các nội dung Nghị quyết đề ra. Ban đại diện HĐQT đã ban hành chương trình kiểm tra giám sát năm 2022, phân giao chỉ tiêu kế hoạch tín dụng năm 2022 cho UBND các xã, thị trấn.

Tính đến ngày 31/3/2022, tổng nguồn vốn trên địa bàn huyện đạt 327.740 triệu đồng, bao gồm: nguồn vốn cân đối từ Trung ương 239.877 triệu đồng; ngân sách địa phương 42.101 triệu đồng, tỷ trọng 12,8%/tổng nguồn vốn; 45.762 triệu đồng huy động qua tổ chức, cá nhân. Phòng giao dịch đã tập trung giải ngân kịp thời, tổng doanh số cho vay các chương trình tín dụng trong quý I đạt 25.685 triệu đồng, với 688 khách hàng vay, gồm: giải quyết việc, nước sạch & vệ sinh môi trường nông thôn, nghèo, hộ cận nghèo, nhà ở xã hội, hộ mới thoát nghèo và cho vay học sinh sinh viên.

nganhang

Tổng dư nợ 12 chương trình tín dụng chính sách thực hiện đến 31/3/2022 đạt 264.114 triệu đồng, tăng 8.105 triệu đồng (tăng 3,1%) so với năm 2021. Nhiều đơn vị cấp xã đã mức có tăng trưởng dư nợ đạt tốt như: Tam Vinh (6,4%), Phú Thịnh (8,7%), Tam Phước (9,6%), Tam An (12,6%). Tổng doanh số thu nợ trong quý đạt 17.567 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 68% so với doanh số cho vay, tạo nguồn đáng kể trong việc cho vay quay vòng vốn; tỷ lệ thu lãi đạt 100% lãi phải thu. Cùng với đó, chất lượng tín dụng được kiểm soát, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,05%, giảm 0,01% so với năm 2021.

Quý 1/2022, Phòng giao dịch NHCSXH huyện cũng đã tổ chức đối chiếu, phân loại nợ đến 6.480 khách hàng/6.605 khách hàng, tỷ lệ đạt 98%. Đồng thời, tập trung triển khai rà soát nhu cầu tín dụng chính sách thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thị Ngọc Vân nhấn mạnh, quý II, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Phú Ninh đặt mục tiêu hoàn thành cơ bản chỉ tiêu giao tăng trưởng tín dụng năm 2022 (trên 6% so với đầu năm), tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%; không có tổ Tiết kiệm và vay vốn xếp loại trung bình, yếu. Theo đó, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn, các hội đoàn thể nhận ủy thác tập trung giải ngân các nguồn vốn được phân bổ, không để tồn đọng. Đảm bảo các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn kịp thời, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn mới, hộ mới thoát nghèo; nguồn vốn giải quyết việc làm; cho vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến đối với học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Chính phủ. Đồng thời, thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và năm 2022 để làm cơ sở cho NHCSXH huyện giải ngân các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ theo quy định; tiếp tục triển khai các giải pháp xử lý đối với vấn đề hộ vay vốn bỏ đi khỏi nơi cư trú và tăng cường thông tin, tuyên truyền về các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân trên địa bàn được biết và tiếp cận vốn vay khi có nhu cầu.

Ngân hàng Chính sách huyện

Phuninh.gov.vn
Phú Ninh Đất và Người